Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdracht nemer gesloten overeenkomsten.

Artikel 2: Offertes

 1. 1. Offertes zijn altijd vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzing ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, zoals verhoging van de drukwerk kosten e.d.
 2. 2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk/digitaal te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat The Letter Factory een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte gelden.
 3. 3. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan andere dan The Letter Factory wenst te verstrekken dient hij The Letter Factory hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 3: Uitvoering

 1. 1. The Letter Factory zal zich inspannen de opdracht(en) zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat.
 2. 2. The Letter Factory werkt met correctierondes. Waar naar The Letter Factory het eerste ontwerp presenteert en deze niet naar wens is kan de opdrachtgever dat aangeven en zal The Letter Factory een aangepast ontwerp maken. Voor de volgende aanpassing geldt het uurtarief. Een wijziging is van kracht door en vanaf de aanvaarding van The Letter Factory. Deze kunnen afhankelijk van de inhoud meer of minder kosten met zich meebrengen.
 3. 3. Indien The Letter Factoryn op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.

Artikel 4: Opzegging en ontbinding

 1. 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt dient hij het arbeidsloon en overige kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. 2. Indien de overeenkomst door The Letter Factory wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever dient hij/zij het arbeidsloon en de reeds gemaakte kosten te betalen.
 3. 3. Zowel The Letter Factory als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

Artikel 5: Overmacht

 1. 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet-voorzien waarop The Letter Factory geen invloed kan uitoefenen doch waardoor The Letter Factory niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. The Letter Factory heeft ook het recht zich op de overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt.
 2. 2. The Letter Factory kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. 3. Voor zoveel The Letter Factory ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is The Letter Factory gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijke na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Betalingsconditie

 1. 1. betalingen dienen vooraf in de webshop gedaan te worden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. 2. The Letter Factory heeft het recht zijn werkzaamheden en leveringen maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 3. 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of als de samenwerking om welke reden dan ook voortijdig wordt beëindigd is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever de verstrekte licentie te vervallen tenzij er sprake is van overmacht.
 4. 4. Indien The Letter Factory door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegeven/materialen of door een gewijzigde opdracht of brieving genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten zullen deze werkzaamheden apart worden berekend op basis van de gebruikelijk door The Letter Factory gehanteerde tarieven.

Artikel 7: Eigendom

 1. 1. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van The Letter Factory niet gerechtigd het ontwerp en/of product ruimer te gebruiken dan afgesproken.
 2. 2. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van The Letter Factory verandering in de voorlopige of definitieve ontwerpen/producten aan te brengen.
 3. 3. The Letter Factory heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 4. 4. Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden dan zal de geldende overeenkomst ,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van ten minste een maand.
 5. 5. The Letter Factory behoudt de rechten en bevoegdheden die toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 6. 6. Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever na de overeenkomst te zijn aangegaan de (concept) ontwerpen, ideeën, schetsen, teksten e.d. van The Letter Factory door derden uit laat voeren tenzij anders is overeengekomen.
 7. 7. Producten die door The Letter Factory zijn geleverd blijven ten alle tijden eigendom van The Letter Factory totdat de betaling voldaan is. Bij wederverkoop van het product zullen de producten worden teruggevorderd bij de klant.

Artikel 8: Garanties en vrijwaringen

 1. 1. De door The Letter Factory te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 2. 2. The Letter Factory garandeert de opdrachtgever dat alle ontwerpen ook echt door The Letter Factory zijn gemaakt. Mocht dit door derden worden gemaakt dan zal dit altijd vermeld worden.
 3. 3. De garantieperiode is product afhankelijk.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. 1. The Letter Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: • Fouten in het materiaal (tekst en beeld) dat door de opdrachtgever is aangeleverd. • Fouten van derden die zijn ingeschakeld door de opdrachtgever. • Overschrijdingen van offertes/ prijsopgaven van toeleveranciers. • Schade aan de producten door weeromstandigheden.
 2. 2. Voor alle directe en in-directe schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.

Artikel 10: Recht

 1. 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Letter Factory partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering